หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่เปิดสอน

aboutus

คุณสมบัติของผู้เรียน

1. เพศ ชาย – หญิง อายุ 18 – 35 ปี
2. จบการศึกษา ม.3 ,ม.6,กศน, ปวช. , ปวส., ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
3. บุคลิกภาพดีและมีใจรักด้านสุขภาพอนามัย
4. ใบรับรองแพทย์ออกไม่เกิน 2 เดือน 1 ชุด

*หลักฐานที่ต้องเตรียม : รูปประจำตัว , สำเนาบัตรประชาชน , สำเนาทะเบียนบ้าน , ใบรับรองผลการศึกษา , ใบรับรองแพทย์