ผู้บริหาร บริษัท FRESENIUS KIDNEY CARE เข้าเยี่ยมชมโรงเรียน อิศว อินเตอร์ ไลฟ์ เชียงใหม่

ผู้บริหาร บริษัท FRESENIUS KIDNEY CARE เข้าเยี่ยมชมโรงเรียน อิศว อินเตอร์ ไลฟ์ เชียงใหม่

ฝ่ายบริหารบริษัท FRESENIUS KIDNEY CARE ได้เดินทางมาเยี่ยมชม และปรึกษาเรื่องการผลิต นักศึกษาผู้ช่วยห้องไตเทียม ของ โรงเรียน อิศว อินเตอร์ ไลฟ์ เชียงใหม่ เข้าสู่ระบบการทำงานของบุคคลากรด้านไตเทียม ให้มีประสิทธิภาพที่ดี และเพียงพอต่อความต้องการของตลาดในปัจจุบัน โดยมีข้อหารือในการร่วมมือกันในการจัดการเรียนการสอน การเตรียมความพร้อมในด้านไตเทียม และการทำงานของนักศึกษาด้านไตเทียม ให้มีประสิทธิภาพที่ดีและเป็นไปตามมาตราฐานสากลต่อไป

รูปภาพ