3 ส. ที่เราควรมี เพื่อป้องกันตนเองในการระบาดของเชื้อ ไวรัส COVID 19

3 ส. ที่เราควรมี เพื่อป้องกันตนเองในการระบาดของเชื้อ ไวรัส COVID 19

จาสถานการณ์ของโลกที่กำลังเผชิญกับไวรัส COVID 19 นั้น ทำให้มีการเจ็บป่วยล้มตายของมนุษย์ชาติทั่วโลก และยังทำลายระบบเศรษฐกิจไปทั่วโลก ดังนั้น เราสามารถป้องกันได้ด้วยการ เริ่มต้นจากตัวเราเองครับ โดยเริ่มจาด 3 ส. คือ 1. หลีกลี่ยงการไปสถานที่แออัดซึ่งมีผู้คนเป็นจำนวนมาก 2. สถานที่สัมผัสใกล้ชิดกัน (ควรเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร) 3. สถานที่แคบและปิด (โดยสถานที่มีการระบายอากาศไม่ดี) ซึ่ง 3 ส. นี้เราสามารถสร้างได้ด้วยตัวเราเองครับ