โครงการเตรียมความพร้อมการศึกษาต่อเนื่องในระดับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี Practical Nursing

โครงการเตรียมความพร้อมการศึกษาต่อเนื่องในระดับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี Practical Nursing

จากสถานการณ์ปัจจุบันการศึกษาต่อของเด็กๆที่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 มีค่อนข้างมาก ซึ่งหลักสูตรระยะสั้นจึงเป็นทางเลือกของน้องๆที่อยากมีงานทำที่มั่นคงและเรียนต่อเนื่องไปด้วย รร.อิศว.ฯ เล็งเห็นความสำคัญในด้านนี้จึงมีโครงการศึกษาต่อให้กับน้องๆที่จบ หลักสูตรระยะสั้นทางด้านผู้ช่วยทางการพยาบาล NA. ให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพทางด้านการพยาบาลต่อไป จึงได้เกิดโครงการนี้ขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสทางสังคมและโอกาสทางวิชาชีพให้กับน้องๆที่รักงานบริการทางด้านสุขภาพเพื่อเป็นกำลังหลักให้กับประเทศชาติต่อไป ในปี 2563 นี้ ทาง รร.อิศว.ฯ ได้ส่งนักเรียนโครงการนี้จำนวน 3 คน 1 น.ส.รัตนาภรณ์ ภาสกรหิรัญ 2. น.ส.ลดาภรณ์ บัวทองสิงขร 3. น.ส.จุฑารัตน์ – ซึ่งจบการศึกษาจาก รร.แม่ระมาดวิทยาคม และมาเข้าศึกษาต่อเพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อเนื่องต่อไป 

รูปภาพ