โครงการเตรียมความพร้อมการศึกษาต่อ PN 1 ปี ของนักศึกษา รร.อิศว. ฯ กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

โครงการเตรียมความพร้อมการศึกษาต่อ PN 1 ปี ของนักศึกษา รร.อิศว. ฯ กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

ด้วยทางคณาจารย์ รร.อิศว อินเตอร์ ไลฟ์ เชียงใหม่ โดย อาจารย์ เอกกพล (ผู้รับบอนุญาต/ผู้อำนวยการโรงเรียน) ได้มีแนวคิดและสานฝันในด้านวิชาชีพด้านสุขภาพเกี่ยวกับการพยาบาล ซึ่งในอนาคตนั้น ตามโรงพยาบาลต่างๆ จะต้องปรับมาตราฐานทางการพยาบาลให้สูงขึ้น ดังนั้นผู้ช่วยทางการพยาบาล (NA.) นั้นจะต้องปรับเป็น (PN.) 1 ปี จึงได้สรรหาและจัดการรองรับกับสถานะการณ์ของปัญหาที่จะเกิดขึ้นจึงได้รับโอกาส จาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ในการสรรหาบุคคลที่จะเข้าไปศึกษาต่อ เพื่อเติบโตเป็นบุคคลากรของทางการพยาบาลให้มีศักยภาพที่มีคุณภาพที่ดีของสังคม และรับใช้ประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ โดยมีการสร้างงานที่มีเกียรติและมั่นคงต่อไป