ใบสมัครเรียน หลักสูตรอมรมพิเศษผู้ช่วยห้องไตเทียม (Dialysis Room Assistant)

ใบสมัครนักศึกษา

แนบรูป 2 นิ้ว

__________________________________________________________________________________________

ใบสมัครเรียน หลักสูตรอบรมพิเศษผู้ช่วยห้องไตเทียม (Dialysis Room Assistant)

หลักสูตรที่เลือกเรียน

ประวัติของผู้สมัคร กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ข้อมูลของผู้ปกครอง กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

คุณวุฒิของผู้สมัคร กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

*ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้และขอรับรองว่าข้อความที่ปรากฏในใบสมัครและเอกสารต่างๆเป็นความจริงทุกประการ หากข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือข้อความที่ปรากฏนั้นเป็นข้อความเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้ตัดสิทธิ์ในการเข้าศึกษา